Shiyuan Xu – Revealing Obscurity

Shiyuan Xu – Revealing Obscurity

20160428_140804

20160428_140817

20160428_140859

20160428_140906

20160428_140912

20160428_140952

20160428_140249

Congratulations to Shiyuan Xu – her MFA show was brilliant! Some favorite images ^

 

Search